Activation energy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Năng lượng hoạt hóa.Là năng lượng tối thiểu cần thiết để hoạt hóa liên kết để chúng tham gia vào các phản ứng hóa học.

Liên kết đến đây