Adrenalin

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Epinephrine

NGUỒN[sửa]

Dược thư Quốc gia

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.