Allele

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một trong hai hay nhiều dạng biến đổi của một gene nằm tại một điểm chuyên trách (locus) trên nhiễm sắc thể tương đồng.

Liên kết đến đây