BioTopics

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

This is a beta version of basic biological topics

Danh sách các chủ đề cơ bản trong sinh học

Cấu trúc sự sống[sửa]

Sinh lý[sửa]

Y - Dược học[sửa]

Di truyền[sửa]

Sinh học phát triển[sửa]

Tế bào[sửa]

Hóa sinh[sửa]

Sinh học phân tử[sửa]

Các bộ môn sinh học[sửa]

Acarology -- Giải phẫu học

Các nhà sinh học nổi tiếng[sửa]

Charles Robert Darwin -- Alfred Russel Wallace -- Jean-Baptiste Lamarck -- Sir Charles Lyell -- Alexander Fleming -- Andrew Huxley -- Robert Koch -- Konrad Lorenz -- Ernst Haeckel -- Theodor Bilharz -- Marcello Malpighi -- Antoni van Leeuwenhoek -- Konrad Lorenz -- Thomas Malthus -- Edward Jenner -- Carolus Linnaeus -- Sewall Wright -- Louis Pasteur -- Gregor Mendel -- James D. Watson -- Francis Crick -- Kary Mullis -- Craig Venter -- Lynn Margulis

Liên kết đến đây