Gene

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Gene

Định nghĩa

. Đơn vị sinh lý và chức năng của di truyền được truyền lại từ bố mẹ cho con cháu. Các gene là những mảnh nhỏ của DNA, và hầu hết các gene đều chứa đựng thông tin hình thành một protein chuyên biệt.

. Đơn vị cơ bản của di truyền, bao gồm một trình tự của DNA được xếp hàng thẳng dọc theo Nhiễm sắc thể, gene mã hóa cho một protein chuyên biệt hoặc một đoạn của protein thực hiện một chức năng hay một tính trạng riêng biệt.

. Qui tắc sinh lý và đơn vị chức năng của di truyền. Một gene là một trình tự nucleotide có trật tự nằm tại một vị trí riêng biệt trên một nhiễm sắc thể riêng biệt mã hóa cho một sản phẩm có chức năng chuyên biệt (ví dụ: protein và phân tử RNA).

Liên kết đến đây