Apoptosis

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Apoptosis (n): sự chết theo chu trình của tế bào

Liên kết đến đây