Phospholipid

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

phospholipid: chất béo tạo thành các liên kết cộng hoá trị và gắn vào các nhóm phosphate vì thế làn cho các nhóm này vừa có tính kỵ nước vừa có tính ưa nước gọi là tính lưỡng cực của màng tế bào. Là chất chính của màng lipid kép tạo nên cấu trúc chính của màng tế bào.

Liên kết đến đây