Di truyền học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Genetics (di truyền học)

. Một phân nhánh của khoa học liên quan tới các phương tiện và kết quả của sự chuyển giao và truyền đạt các thành phần của sự di truyền các đặc tính sinh học (Stedman, 26th ed)

. Một phân nhánh của sinh học có quan hệ với tính di truyền, đặc biệt là các cơ chế chuyển giao tính di truyền và sự biến đổi các đặc tính di truyền trong các tổ chức sống giống nhau hoặc có liên hệ với nhau.

. Ngành khoa học nghiên cứu tính di truyền bằng cách nào tài năng hay tính trạng được chuyển giao từ bố mẹ cho con cháu.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.