Human transportation influences Aedes aegypti gene flow in Southeast Asia

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sự trao đổi di truyền của muỗi Aedes aegypti chịu ảnh hưởng của các hoạt động của con người
Human transportation influences Aedes aegypti gene flow in Southeast Asia
 Tạp chí Acta Tropica 2004 tháng 3

Số = 90; {{{Số}}} (1):23-29

 Tác giả   K. Huber, Luu Le Loan, Ngan Chantha and A. -B. Failloux
 Nơi thực hiện   Ecology of Vectorial System Unit, Pasteur Institute, 25 rue du Dr. Roux, 75724, Paris Cedex 15, France; Medical Entomology Unit, Pasteur Institute of Ho Chi Minh City, 167 Duong Pasteur, Ho Chi Minh City, Viet Nam & National Centre of Malaria, 372 Bld Monivong, Phnom Penh, Cambodia
 Từ khóa   Aedes aegypti; Dengue; Population structure; Southeast Asia; Microsatellites
  DOI   URL  [ PDF]

[[Category: ]]

Abstract[sửa]

Estimates of population genetic organization and gene flow of Aedes aegypti, the main vector of dengue viruses, have provided insights into dengue epidemiology. To assess the role of the vector in the changing pattern of dengue in Southeast Asia, extensive studies on the genetic differentiation of Aedes aegypti have been carried out. Among them, vector differentiation has been estimated for Cambodia, Thailand and South Vietnam using microsatellite markers. Analysis showed that there was less genetic differentiation between mosquito populations from Ho Chi Minh City and Phnom Penh than from either of them and Thailand, suggesting that passive migrations through human transportation help to explain this pattern of differentiation.

Tóm tắt[sửa]

Nghiên cứu di truyền học quần thể và sự trao đổi allele thuộc các gene giữa các quần thể muỗi Aedes aegypti, véc tơ chính trong truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue (sốt Đăng-gơ) giúp làm rõ đặc điểm dịch tễ học của bệnh. Để xác định vai trò của véc tơ truyền bệnh trong sự biến đổi về phân bố của bệnh này tại Đông Nam Á, những nghiên cứu về di truyên của muỗi Aedes aegypti đã được tiến hành. Sự khác biệt về gene của muỗi được nghiên cứu tại Campuchia, Thái lan Việt Nam sử dụng microsatellite markers. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt lớn giữa muỗi tại TP Hồ Chí Minh Phnom Pênh nhưng sự khác biệt rõ hơn giữa muỗi tại hai thành phố này với muỗi tại Thái lan. Kết quả gợi ý rằng những hoạt động của con người đã tạo điều kiện cho sự thay đổi về phân bố của các quần thể muỗi Aedes và ảnh hưởng đến đặc điểm phân bố của sốt xuất huyết Dengue. <veterinary>

Liên kết đến đây