So sánh tế bào eukaryote và prokaryote

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này
Bảng: So sánh các đặc điểm của tế bào eukaryote và tế bào prokaryote
  Tế bào prokaryote Tế bào eukaryotes
Sinh vật điển hình vi khuẩn, archaea protista, nấm, thực vật, động vật
Kích thước điển hình ~ 1-10 µm ~ 10-100 µm (tinh trùng không kể đuôi)
Cấu trúc nhân tế bào vùng nhân; không có cấu trúc điển hình cấu trúc nhân điển hình với màng nhân có các cấu trúc lỗ nhân
DNA genome / Nhiễm sắc thể một phân tử (và thường dạng vòng) một hoặc một vài phân tử DNA dạng thẳng được bao bọc bởi các protein histone trong cấu trúc NST
Vị trí xảy ra quá trình phiên mã dịch mã diễn ra đồng thời trong tế bào chất tổng hợp RNA (phiên mã) ở nhân tế bào
tổng hợp protein (dịch mã) tại tế bào chất
Cấu trúc ribosome 50S+30S 60S+40S
Cấu trúc nội bào rất ít cấu trúc được tổ chức phức tạp và riêng biệt bởi hệ thống màng nội bào bộ khung tế bào
Vận động tế bào tiên mao được tạo thành từ các hạt flagellin tiên mao tiêm mao cấu tạo từ tubulin
Ty thể không có mỗi tế bào thường có hàng chục ty thể (phụ thuộc vào cường độ hô hấp nội bào (một số tế bào không có ty thể)
Lục lạp không có có ở các tế bào tảo thực vật
Mức độ tổ chức cơ thể thường là đơn bào đơn bào, tập đoàn, và các cơ thể đa bào với các tế bào được biệt hóa rõ rệt
Phân bào Phân cắt (một hình thức phân bào đơn giản) Nguyên phân
Giảm phân

Liên kết ngoài[sửa]

Các ngành của sinh học
Giải phẫu học | Sinh học vũ trụ | Hóa sinh | Tin sinh học | Thực vật học | Tế bào học | Sinh thái học | Sinh học phát triển | Di truyền học | Sinh học biển | Sinh học người | Vi sinh vật học | Sinh học phân tử | Nguồn gốc sự sống | Cổ sinh vật học | Miễn dịch học | Sinh lý học | Phân loại học | Động vật học | Trang chính Sinh học

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này