Ribosome

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ribosome: một bào thể phức tạp được cấu tạo từ vài phân tử rRNA và hơn 59 protein tập hợp trong 2 tiểu đơn vị xác định vị trí tổng hợp protein

Liên kết đến đây