Tế bào chất

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cytoplasm (nguyên sinh chất) Là phần dịch nhớt của tế bào bên trong màng sinh chất, trong tế bào eukaryote nguyên sinh chất nằm ngoài nhân

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.