Ichthyology

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ichthyology (n): Ngư học (một phân ngành trong động vật học chuyên nghiên cứu về cá)

Liên kết đến đây