Lysosome

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lysosome: là 1 bào thể gắn vào màn tế bào chứa emzymes tiêu hoá có Ph từ 4-5 có khả năng phân huỷ hầu hết các đại phân tử sinh học.

Liên kết đến đây