Pseudopod

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

pseudopod (n): giả túc, chân giả (vd khi nói về trùng biến hình)

Liên kết đến đây