BioTopics

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

This is a beta version of basic biological topics

Danh sách các chủ đề cơ bản trong sinh học

Cấu trúc sự sống[sửa]

 • Virus
 • : DNA virus -- RNA virus -- retrovirus -- HIV -- H5N1

  Sinh lý[sửa]

  Y - Dược học[sửa]

  Di truyền[sửa]

  Sinh học phát triển[sửa]

  Tế bào[sửa]

  Hóa sinh[sửa]

  Sinh học phân tử[sửa]

  Các bộ môn sinh học[sửa]

  Acarology -- Giải phẫu học
 • Anatomy
 • -- Arachnology -- Hóa sinh (Biochemistry) -- Tin sinh học (Bioinformatics) -- Biomechanics -- Bionomics -- Lý sinh (Biophysics) -- Biotechnology -- Thực vật học (Botany) -- Tế bào học (Cell biology) -- Sinh thái học (Ecology) -- Entomology -- Tiến hóa (Evolution) -- Di truyền học (Genetics) -- Gerontology -- Herpetology -- Mô học (Histology) -- Ichnology -- Ichthyology -- Miễn dịch học (Immunology) -- Sinh thái thủy vực (Limnology) -- Sinh học biển (Marine biology) -- Vi sinh vật học (Microbiology) -- Sinh học phân tử (Molecular biology) -- Nấm học (Mycology) -- Myrmecology -- Neurobiology -- Ornithology -- Paleontology -- Palynology -- Parasitology -- Photobiology -- Phycology -- Sinh lý học (Physiology) -- Sinh lý thực vật (Plant physiology) -- Biological psychology-- Sinh học phóng xạ (Radiobiology) -- Sociobiology -- Structural biology -- Hệ thống học (Taxonomy) -- Virus học (Virology) -- Động vật học (Zoology)

  Các nhà sinh học nổi tiếng[sửa]

  Charles Robert Darwin -- Alfred Russel Wallace -- Jean-Baptiste Lamarck -- Sir Charles Lyell -- Alexander Fleming -- Andrew Huxley -- Robert Koch -- Konrad Lorenz -- Ernst Haeckel -- Theodor Bilharz -- Marcello Malpighi -- Antoni van Leeuwenhoek -- Konrad Lorenz -- Thomas Malthus -- Edward Jenner -- Carolus Linnaeus -- Sewall Wright -- Louis Pasteur -- Gregor Mendel -- James D. Watson -- Francis Crick -- Kary Mullis -- Craig Venter -- Lynn Margulis

  Liên kết đến đây