Enzyme

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Enzym là một protein có khả năng xúc tác hay làm tăng tốc một phản ứng hóa học.

Liên kết đến đây