Protein

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Protein là phân tử hoá học phức tạp bao gồm các acid amino liên kết bằng các cầu nối peptide. Protein là thành phần quan trọng trong tế bào sống và virus.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.