Receptor

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

receptor (n): thụ quan, thụ thể (thường gắn trên màng tế bào)

Liên kết đến đây