Anatomy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Anatomy (n): (môn) giải phẫu học

Liên kết đến đây