Autoradiography

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Autoradiography (n): (phương pháp) phóng xạ tự chụp

Liên kết đến đây