Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.

I. Thủy quyển.[sửa]

1. Khái niệm.[sửa]

2. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất.[sửa]

II. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.[sửa]

1. Chế độ nước, băng tuyết và nước ngầm.[sửa]

2. Địa thế, thực vật và hồ hầm.[sửa]

a. Địa thế.[sửa]
b. Thực vật.[sửa]
c. Hồ hầm.[sửa]

III. Một số sông lớn trên thế giới.[sửa]

1. Sông Nin.[sửa]

2. Sông A-ma-dôn.[sửa]

3. Sông I-ê-nit-xây.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây