Bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921).

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921).

I. Cách mạng tháng muời Nga năm 1917.[sửa]

1. Tình hình nuớc Nga truớc cách mạng.[sửa]

2. Cách mạng tháng 2 đến cách mạng tháng muời.[sửa]

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết.[sửa]

1. Xây dựng Chính quyền Xô Viết.[sửa]

2. Bảo vệ chính quyền Xô Viết.[sửa]

III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng muời Nga.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây