Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

I. Ngoại lực.[sửa]

II. Tác động của ngoại lực.[sửa]

1. Quá trình phong hóa.[sửa]

a. Phong hóa lí học.[sửa]
b. Phong hóa hóa học.[sửa]
c. Phong hóa sinh học.[sửa]

2. Quá trình bóc mòn.[sửa]

3. Quá trình vận chuyển.[sửa]

4. Quá trình bồi tụ.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây