Bài giảng về GWAS từ NIH 2012

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Genome-Wide Association Studies
  • Karen Mohlke, University of North Carolina
  • 14/03/2012
  • Bài giảng PDF