Beyond barriers: examining root causes behind commonly cited Cleaner Production barriers in Vietnam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
Beyond barriers: examining root causes behind commonly cited Cleaner Production barriers in Vietnam
 Tạp chí Journal of Cleaner Production 2006 ; 14 (18):1576-1585
 Tác giả   Carrie L. Mitchell
 Nơi thực hiện   Department of Geography and Programme in Planning, University of Toronto, 100 St. George St., Toronto, ON M5S 3G3, Canada
 Từ khóa   Vietnam; Cleaner Production; Barriers; Industry; Training; Education
  DOI   [ URL]  [ PDF]

[[Category: ]]

Abstract[sửa]

Despite the promotion of Cleaner Production (CP) by government, academia and research institutions in the past few years, only a small number of Vietnamese industries have adopted it. This paper explores why CP has not been widely adopted by industry through an examination of the root causes preventing effective CP implementation in Vietnam. The paper concludes with possible directions for improving the effectiveness and sustainability of CP programs in Vietnam through training and education.

Tóm tắt[sửa]

Mặc dù chương trình sản xuất sạch đã được Chính phủ và các cơ quan khoa học tiến hành tại Việt Nam trong những năm qua nhưng chỉ có một số ít các cơ sở công nghiệp chấp nhận chương trình này. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm căn nguyên dẫn đến tính kém hiệu quả của chương trình sản xuất sạch tại Việt Nam. Phần kết luận của bài báo đề cập đến định hướng nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chương trình sản xuất sạch thông qua giáo dục nâng cao nhận thức và tập huấn về sản xuất sạch cho các cơ sở công nghiệp.

Ghi chú: Tốc độ công nghiệp hóa cao đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong khi nguồn tài chính và nguồn lực con người dành cho các hoạt động cải thiện chất lượng môi trường tại nước ta còn hạn chế. Các tiêu chuẩn về sản xuất sạch được xem xét trong đánh giá sản xuất, chất lượng sản phẩm, đóng góp của doanh nghiệp v.v. Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam (trụ sở chính tại ĐHBK Hà Nội) đã được thành lập vào năm 1998 và hoạt động dưới sự điều hành của Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc UNIDO. Theo tác giả của bài báo này, các nguyên nhân về cơ chế, tài chính, nhận thức của nhà sản xuất v.v. dẫn đến tính kém hiệu quả của chương trình sản xuất sạch tại Việt Nam. <veterinary>

Liên kết đến đây