Các Thủ thuật trong MS PowerPoint

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các Thủ thuật trong MS PowerPoint

Mục tiêu

  • Khai thác tốt công cụ trong MS PowerPoint có thể để tạo ra những trang đa dang, xử lý thông tin dạng Međia, nhúng các ứng dụng, xử lý các liên kết, bố trí âm thanh, đoạn video... thậm chi có thể lập trình được để tạo các đối tượng [Ví dụ: Thiết kế Thí nghiệm Torixenli, đồng hồ đo, sơ đồ máy phát điện...]
  • Bổ sung các thủ thuật lưu cất, chuyển đổi đuôi file, và đóng gói sản phẩm lên một thư mục hoặc trên đĩa CD.


I- Định dạng các đối tượng file movie and sound :

II- Nhúng các ứng dụng :

III- Xử lý các liên kết tích hợp:

IV- Sắp xếp hiệu ứng:

V- Mẹo Copy, Move nhanh:

1- Copy, Move các đối tượng nội dung

2- Copy, Move các Slide


VI - Biên tập các Slide:

Bổ sung các thủ thuật lưu cất, chuyển đổi đuôi file, và đóng gói sản phẩm lên một thư mục hoặc trên đĩa CD.


VII - Một số mẫu ứng dụng:Xem bài: MS PowerPoint - Giới thiệu nhanh về MS PowerPoint


Bài đang viết tiếp - Xin được thông cảm. Hữu Linh (thảo luận) 09:25, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (EDT)