Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật "3 lần 3"

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kỹ thuật “3 lần 3“ là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động sự tham gia tích cực của HS.

Cách làm như sau:

  • HS được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó (nội dung buổi thảo luận, phương pháp tiến hành thảo luận...).
  • Mỗi người cần viết ra: - 3 điều tốt; - 3 điều chưa tốt; - 3 đề nghị cải tiến.
  • Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến phản hồi.

Liên kết đến đây