Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật “Chúng em biết 3”

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • GV nêu chủ đề cần thảo luận.
  • Chia HS thành các nhóm 3 người và yêu cầu HS thảo luận trong vòng 10 phút về những gì mà các em biết về chủ đề này.
  • HS thảo luận nhóm và chọn ra 3 điểm quan trọng nhất để trình bày với cả lớp.
  • Mỗi nhóm sẽ cử một đại diện lên trình bày về cả 3 điểm nói trên.

Liên kết đến đây