Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật “Hỏi Chuyên gia”

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • HS xung phong (hoặc theo sự phân công của GV) tạo thành các nhóm "chuyên gia" về một chủ đề nhất định.
  • Các "chuyên gia" nghiên cứu và thảo luận với nhau về những tư liệu có liên quan đến chủ đề mình được phân công.
  • Nhóm "chuyên gia" lên ngồi phía trên lớp học
  • Một em trưởng nhóm "chuyên gia" (hoặc GV) sẽ điều khiển buổi "tư vấn", mời các bạn HS trong lớp đặt câu hỏi rồi mời "chuyên gia" giải đáp, trả lời.

Liên kết đến đây