Có thể bạn chưa biết quan hệ giữa mol, gam và u

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chúng ta đã biết: 1.u = 1,660531.10-24.g

Từ đó, suy ra: g/u = 1/1,660531.10-24 = 6,022.10-23 = mol Vậy, chúng ta nên nhớ: g/mol = u; g = mol.u và mol = g/u

Ví dụ 1: Nếu mọi phân tử H2O đều nặng 18u, thì trong 9g nước nguyên chất:

số phân tử H2O = 9g/18u = 0,5 g/u = 0,5 mol
số mol phân tử H2O = 0,5.

Ví dụ 2: Khối lượng của 1 nguyên tử Fe = 56u.

Khối lượng của 1 mol nguyên tử Fe = mol lần khối lượng nguyên tử Fe = mol.56u = 56g

Ví dụ 3: Tỉ khối khí A đối với khí B = tỉ lệ khối lượng mol phân tử A / khối lượng mol phân tử B = tỉ lệ khối lượng phân tử A / khối lượng phân tử B.

Nguyễn Văn Nhiệm NT 08:05, ngày 20 tháng 7 năm 2008 (EDT)