Thủ thuật với Mediawiki/Công thức Toán cho Mediawiki trên Windows

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cách làm dưới đây được tôi áp dụng thành công cho Mediawiki 167 và 182 trên máy Windows XP.

Đối với Mediawiki 167

Biểu tượng của ba gói

Bước 1. Dowload 3 gói sau và cài đặt mặc định (của tôi là ổ C:)

 1. Cài gói basic-miktex-2.5
  download tại: http://prdownloads.sourceforge.net/miktex/basic-miktex-2.5.2471.exe?download
 2. Giải nén và cài gói gs854w32
  download tại: http://prdownloads.sourceforge.net/ghostscript/ghostscript-8.54.tar.gz
 3. Cài gói ImageMagick-6.3-Q16-windows-dll

Bước 2. Tới thư mục your_wiki\images và tạo hai thư mục mới: mathtmp.

Bước 3. Bổ sung đoạn code dưới đây vào file your_wiki\LocalSettings.php:

#Where is your ImageMagick
$wgUseImageMagick = true;
$wgImageMagickConvertCommand  = "convert.exe";
$wgImageMagickIdentifyCommand  = "identify.exe";

## you can enable inline LaTeX equations:
$wgUploadPath    = "{$wgScriptPath}/images"; //ap dung voi 1.11.0
$wgUploadDirectory = "{$IP}/images";      //ap dung voi 1.11.0
$wgUseTeX	  = true;
$wgMathPath     = "{$wgUploadPath}/math";
$wgMathDirectory  = "{$wgUploadDirectory}/math";
$wgTmpDirectory   = "{$wgUploadDirectory}/tmp";

#Where is your Tex
$wgLaTexCommand     = "latex.exe";
$wgDvipsCommand     = "dvips.exe"; 

Bước 4. Thay file your_wiki\includes\Math.php bằng file:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Running_MediaWiki_on_Windows/math.php

Bước 5. Làm sạch bộ nhớ đệm và chạy thử!!!

Đối với Mediawiki 1.6.10

Cấu hình:

MediaWiki: 1.6.10 
PHP: 5.2.3 (apache2handler) 
MySQL: 5.0.41-community-nt 

Bước 1, 2, 3, 4. làm giống như với Mediawiki 167.

Bước 5. Mở file your_wiki\includes\Parser.php

5.1. Tìm đến đoạn:

<?php
/**
 * File for Parser and related classes
 *
 * @package MediaWiki
 * @subpackage Parser
 */
sửa thành:
<?php
/**
 * File for Parser and related classes
 *
 * @package MediaWiki
 * @subpackage Parser
 */
/** */ //Bổ sung thêm 4 dòng này:
require_once( 'Sanitizer.php' );
require_once( 'HttpFunctions.php' );
require_once( 'ImageGallery.php' );
require_once( 'Math.php');

5.2. Tìm đến đoạn:

case 'math':
	$output = renderMath( $content );
	break;
và sửa thành:
case 'math':
	$output = MathRenderer::renderMath( $content );
	break;

5.3. Save and Close file.

Bước 6. Làm sạch bộ nhớ và chạy thử!

Đối với Mediawiki 182

Cách 1. Dùng dvips.exe

Bước 1, 2, 3, 4. làm giống như với Mediawiki 167.

Bước 5. Mở file your_wiki\includes\Parser.php

5.1. Tìm đến đoạn:

<?php
/**
 * File for Parser and related classes
 *
 * @package MediaWiki
 * @subpackage Parser
 */
sửa thành:
<?php
/**
 * File for Parser and related classes
 *
 * @package MediaWiki
 * @subpackage Parser
 */
/** */ //Bổ sung thêm 4 dòng này:
require_once( 'Sanitizer.php' );
require_once( 'HttpFunctions.php' );
require_once( 'ImageGallery.php' );
require_once( 'Math.php');

5.2. Tìm đến đoạn:

case 'math':
	$output = MathRenderer::renderMath( $content );
	break;
và sửa thành:
case 'math':
	$output = renderMath( $content ); //MathRenderer::renderMath( $content );
	break;

5.3. Save and Close file.

Bước 6. Làm sạch bộ nhớ và chạy thử!

Cách 2. Dùng dvipng.exe

Theo cách này, hình ảnh hiển thị không được "nét" bằng cách cách 1 và còn một số hạn chế khác... Hiện tại tôi xài cách 1 cho Mediawiki 182.

Bước 1, 2. làm giống như với Mediawiki 167.

Bước 3. Config file your_wiki\LocalSettings.php như sau:

#Where is your ImageMagick
$wgUseImageMagick = true;
$wgImageMagickConvertCommand  = "convert.exe";
$wgImageMagickIdentifyCommand  = "identify.exe";

## you can enable inline LaTeX equations:
$wgUseTeX	     = true;
$wgMathPath     = "{$wgUploadPath}/math";
$wgMathDirectory  = "{$wgUploadDirectory}/math";
$wgTmpDirectory   = "{$wgUploadDirectory}/tmp";

#Where is your Tex
$wgLaTexCommand     = "latex.exe";
$wgDvipsCommand     = "dvipng.exe";     //<---- ở trên là "dvips.exe"

Bước 4. Thay file \diskw\www\your_wiki\includes\Math.php bằng file:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Running_MediaWiki_on_Windows/math171dvipng.php

Bước 5. Làm sạch bộ nhớ và chạy thử!

Liên kết ngoài


<<< Thủ thuật với Mediawiki

Liên kết đến đây