CLB PPDH/Những ý tưởng mới

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lúa việt nam đang bị sâu bệnh nhiều. trên cơ sở đa dạng sinh học hãy nêu đề xuất.

Liên kết đến đây