Chương trình môn Lịch sử/Nội dung giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Nội dung khái quát[sửa]

1.1. Nội dung cốt lõi[sửa]

Chủ đề định hướng nghề nghiệp[sửa]

Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
- Lịch sử và Sử học X
- Vai trò của Sử học X

Lịch sử thế giới[sửa]

Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
- Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại X
- Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới X
- Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản X
- Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội X
- Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh X
- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay X
- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay X

Lịch sử Đông Nam Á[sửa]

Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
- Văn minh Đông Nam Á X
- Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á X
- ASEAN: Những chặng đường lịch sử X

Lịch sử Việt Nam[sửa]

Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
- Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) X
- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam X
- Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945) X
- Làng xã Việt Nam trong lịch sử X
- Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858) X
- Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông X
- Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay) X
- Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay X
- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam X
- Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam X

1.2. Chuyên đề học tập[sửa]

a) Mục tiêu[sửa]

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, những học sinh có thiên hướng khoa học xã hội và nhân văn được chọn học một số chuyên đề học tập. Mục tiêu của các chuyên đề này là:

- Mở rộng, nâng cao kiến thức và năng lực lịch sử đáp ứng yêu cầu phân hoá sâu ở cấp trung học phổ thông.

- Giúp học sinh hiểu sâu hơn vai trò của sử học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến lịch sử để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này cũng như có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến lịch sử và tiếp tục tự học lịch sử suốt đời.

- Tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh phát triển tình yêu, sự say mê, ham thích tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử thế giới.

b) Nội dung các chuyên đề học tập[sửa]

Mạch nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp
Chuyên đề 10.1: Các lĩnh vực của Sử học X
Chuyên đề hoạt động trải nghiệm thực tế
Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam X
Chuyên đề 11.1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam X
Chuyên đề 12.1: Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam X
Chuyên đề nâng cao kiến thức
Chuyên đề 10.3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử X
Chuyên đề 11.2: Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX X
Chuyên đề 11.3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam X
Chuyên đề 12.2: Nhật Bản: Hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay X
Chuyên đề 12.3: Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam X

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây