Chu Dịch

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chu Dịch thực ra được coi là một tác phẩm cấu thành từ Kinh dịch Thập Dực (mười truyện, nhưng sau này do có quá nhiều người biên soạn lại và bổ xung nên số truyện không phải là nhỏ).

Tính lịch sử[sửa]

Có thể nói trong lịch sử không sách gì mà được giữ lại và sửa đổi nhiều như quyển này . Qua mỗi thời kỳ nó đều được viết lại nhằm phục phụ cho mục đích của thời kỳ đó . Chúng ta cũng thấy Khổng tử đã nói rất nhiều về quy luật tự nhiên, và ông dẫn chứng đó là những quy luật tự nhiên phải tuân theo như quan hệ trên dưới.

Liên kết đến đây