Covalent bond

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

covalent bond : liên kết cộng hóa trị là một loại liên kết hóa học mạnh trong đó hai phân tử tạo thành liên kết chia sẻ hai hay nhiều hơn các electron.

Liên kết đến đây