Dạy học giải các bài toán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  1. Khái niệm bài tập, bài toán
  2. Phân loại các bài toán
  3. Các chức năng chủ yếu của bài toán trong dạy học toán
  4. Dạy học giải toán
  5. Câu hỏi và bài tập

Tham khảo

Liên kết đến đây