Dạy học tri thức phương pháp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong các tình huống dạy học khái niệm, định lí hay giải toán có thể đã bao hàm dạy học các tri thức phương pháp. Tuy nhiên, việc dạy học tri thức này một cách độc lập và tường minh (dưới dạng dạy học các quy tắc, phương pháp, ...) cũng chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình dạy học toán ở trường phổ thông. Hơn nữa, tình huống dạy học này cũng có những nét đặc thù. Chính vì vậy, phần này sẽ dành cho nó một trình bày chi tiết.

Tài liệu tham khảo[sửa]

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây