Equilibrium

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Equilibrium có nghĩa trạng thái cân bằng, duy trì cân bằng vậtlý ở cơ thể người và động vật.

ví dụ:trong vật lý Thermodynamic equilibrium (cân bằng động học) Chemical aquilibrium ( cân bằng hoá học )

Liên kết đến đây