Genetic code

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Genetic code (mã di truyền)

Những cấu trúc trong gen nói lên tế bào bằng cách nào tạo ra một protein chuyên biệt. A, T, G, C là những "chữ cái" của mã DNA; chúng đại diện cho những chất hóa học adenine, thymine, guanine, và cytosine, một cách tương ứng, hình thành nên các base nucleotide của DNA. Mỗi mã di truyền kết hợp 4 loại hóa chất nói trên theo những cách khác nhau để đánh vần cứ 3 chữ tạo nên một từ, tương ứng một amino acid cần thiết trong bất kì bước nào của quá trình hình thành phân tử protein.

Liên kết đến đây