List of MeSH codes (G14)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "G" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH G14 --- genetic structures[sửa]

MeSH G14.080 --- base sequence[sửa]

MeSH G14.080.040 --- at rich sequence[sửa]

MeSH G14.080.380 --- gc rich sequence[sửa]

MeSH G14.080.534 --- matrix attachment regions[sửa]

MeSH G14.080.689 --- regulatory sequences, nucleic acid[sửa]

MeSH G14.080.708 --- repetitive sequences, nucleic acid[sửa]

MeSH G14.160 --- chromosome structures[sửa]

MeSH G14.160.165 --- centromere[sửa]

MeSH G14.160.175 --- chromatids[sửa]

MeSH G14.160.180 --- chromatin[sửa]

MeSH G14.160.650 --- nucleolus organizer region[sửa]

MeSH G14.160.830 --- synaptonemal complex[sửa]

MeSH G14.160.845 --- telomere[sửa]

MeSH G14.162 --- chromosomes[sửa]

MeSH G14.162.167 --- chromosomes, archaeal[sửa]

MeSH G14.162.178 --- chromosomes, artificial[sửa]

MeSH G14.162.190 --- chromosomes, bacterial[sửa]

MeSH G14.162.360 --- chromosomes, fungal[sửa]

MeSH G14.162.520 --- chromosomes, mammalian[sửa]

MeSH G14.162.560 --- chromosomes, plant[sửa]

MeSH G14.162.570 --- isochromosomes[sửa]

MeSH G14.162.788 --- ring chromosomes[sửa]

MeSH G14.162.865 --- sex chromosomes[sửa]

MeSH G14.325 --- gene library[sửa]

MeSH G14.325.425 --- genomic library[sửa]

MeSH G14.325.640 --- peptide library[sửa]

MeSH G14.335 --- genetic code[sửa]

MeSH G14.335.060 --- anticodon[sửa]

MeSH G14.335.355 --- codon[sửa]

MeSH G14.335.760 --- reading frames[sửa]

MeSH G14.337 --- genetic vectors[sửa]

MeSH G14.337.249 --- chromosomes, artificial[sửa]

MeSH G14.337.500 --- cosmids[sửa]

MeSH G14.340 --- genome[sửa]

MeSH G14.340.024 --- genome components[sửa]

MeSH G14.340.050 --- genome, archaeal[sửa]

MeSH G14.340.300 --- genome, bacterial[sửa]

MeSH G14.340.325 --- genome, fungal[sửa]

MeSH G14.340.337 --- genome, helminth[sửa]

MeSH G14.340.350 --- genome, human[sửa]

MeSH G14.340.357 --- genome, insect[sửa]

MeSH G14.340.365 --- genome, plant[sửa]

MeSH G14.340.375 --- genome, protozoan[sửa]

MeSH G14.340.400 --- genome, viral[sửa]

MeSH G14.340.425 --- genomic library[sửa]

MeSH G14.360 --- histone code[sửa]

MeSH G14.600 --- plasmids[sửa]

MeSH G14.600.080 --- bacteriocin plasmids[sửa]

MeSH G14.600.250 --- cosmids[sửa]

MeSH G14.600.300 --- f factor[sửa]

MeSH G14.600.430 --- hemolysin factors[sửa]

MeSH G14.600.500 --- lactose factors[sửa]

MeSH G14.600.550 --- plant tumor-inducing plasmids[sửa]

MeSH G14.600.600 --- r factors[sửa]

MeSH G14.840 --- templates, genetic[sửa]

Liên kết đến đây