Giáo trình địa chất đại cương

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trường đại học mỏ-Địa chất

Bộ môn địa chất

Tóm tắt bài giảng môn học địa chất đại cương
Hà Nội, 2005

Mục lục[sửa]


Các tài liệu tham khảo chính[sửa]

  1. Võ Năng Lạc, 1999. Giáo trình Địa chất Đại cương. Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội Tr.236.
  2. Tống Duy Thanh và nnk, 2003. Giáo trình địa chất cơ sở. NXB ĐHQG Hà Nội
  3. Skinner, B.J. and Porter, S.C, 1995. The Dynamic Earth, 3rd ed; John Wiley and Sons, 563 p.
  4. Rendon J. 1994. Physical Geology. West Publishing Company.
  5. Lê Như Lai, 2002. Giáo trình địa chất cấu tạo, Nxb Giao thông Vận tải

Liên kết đến đây