Giáo trình Oracle SQL, PL/SQL cơ bản

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình Oracle SQL, PL/SQL cơ bản
Bìa sách
Tên nguyên tác tên sách bằng tiếng nguyên tác
Năm xuất bản 2002
Tác giả vnoug.org
Nhà xuất bản vnoug.org
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang 104

MỤC LỤC[sửa]

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. NGÔN NGỮ SQL

1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL

1.1.2. Chuẩn SQL

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.2.1. Các thành phần logic trong database

1.2.2. Các đối tượng trong database

1.2.3. Các nhóm lệnh SQL cơ bản

1.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH

1.3.1. Mô hình dữ liệu

1.3.2. Cấu trúc bảng dữ liệu

CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN

2.1. CÂU LỆNH TRUY VẤN

2.1.1. Quy tắc viết lệnh

2.1.2. Câu lệnh truy vấn cơ bản

2.1.3. Các thành phần khác của mệnh đề SELECT

2.1.4. Phân biệt giá trị dữ liệu trả về

2.1.5. Giá trị NULL

2.2. SQL*PLUS, CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE

2.2.1. Câu lệnh tương tác của SQL*Plus

2.2.2. Phân nhóm câu lệnh trong SQL*Plus

2.2.3. Chi tiết các lệnh SQL*Plus cơ bản

2.3. BÀI TẬP

CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN

3.1. CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU

3.1.1. Mệnh đề WHERE

3.1.2. Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE

3.1.3. Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện

3.2. SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ

3.2.1. Mệnh đề ORDER BY

3.2.2. Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về

3.3. BÀI TẬP

CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL

4.1. TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL

4.1.1. Cấu trúc hàm SQL

4.1.2. Phân loại hàm SQL

4.2. HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU

4.2.1. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số

4.2.2. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự

4.2.3. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian

4.2.4. Các hàm chuyển đổi kiểu

4.3. HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP

4.3.1. Các hàm tác động trên nhóm

4.3.2. Mệnh đề GROUP BY

4.4. MỘT SỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i

4.4.1. Hàm NULLIF

4.4.2. Hàm COALSCE

4.4.3. Câu lệnh case

4.5. BÀI TẬP

4.5.1. Hàm trên từng dòng dữ liệu

4.5.2. Hàm trên nhóm dữ liệu

CHƯƠNG 5. LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG

5.1. KẾT HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG

5.1.1. Mối liên kết tương đương

5.1.2. Mối liên kết không tương đương

5.1.3. Mối liên kết cộng

5.1.4. Liên kết của bảng với chính nó (tự thân)

5.1.5. Cách biểu diễn kết nối mới trong Oracle 9i

5.1.6. Các toán tử tập hợp

5.2. LỆNH TRUY VẤN LỒNG

5.2.1. Câu lệnh SELECT lồng nhau

5.2.2. Toán tử SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS

5.3. CẤU TRÚC HÌNH CÂY

5.3.1. Cấu trúc hình cây trong 1 table

5.3.2. Kỹ thuật thực hiện

5.3.3. Mệnh đề WHERE trong cấu trúc hình cây

5.4. BÀI TẬP

CHƯƠNG 6. BIẾN RUNTIME

6.1. DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG CÂU LỆNH

6.2. LỆNH DEFINE

6.3. LỆNH ACCEPT

6.4. BÀI TẬP

CHƯƠNG 7. TABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ TABLE

7.1. LỆNH TẠO TABLE

7.1.1. Cú pháp tạo bảng

7.1.2. Tính toán kích thước table (tham khảo)

7.2. MỘT SỐ QUY TẮC KHI TẠO TABLE

7.2.1. Quy tắc đặt tên Object

7.2.2. Quy tắc khi tham chiếu đến Object

7.3. Các Kiểu dữ liệu cơ bản

7.3.1. Kiểu CHAR

7.3.2. Kiểu VARCHAR2

7.3.3. Kiểu VARCHAR

7.3.4. Kiểu NUMBER

7.3.5. Kiểu FLOAT

7.3.6. Kiểu LONG

7.3.7. Kiểu DATE

7.3.8. Kiểu RAW và kiểu LONG RAW

7.3.9. Kiểu ROWID

7.3.10. Kiểu MLSLABEL

7.3.11. Chuyển đổi kiểu

7.4. RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG TABLE

7.4.1. NULL/NOT NULL

7.4.2. UNIQUE

7.4.3. PRIMARY KEY

7.4.4. FOREIGN KEY ( Referential )

7.4.5. CHECK

7.5. LỆNH DDL CAN THIỆP TỚI TABLE

7.5.1. Chỉnh sửa cấu trúc table

7.5.2. Các lệnh DDL khác

7.5.3. Chú dẫn cho table

7.5.4. Thay đổi tên object

7.5.5. Xóa dữ liệu của table

7.6. THÔNG TIN VỀ TABLE TRONG TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

7.7. BÀI TẬP

CHƯƠNG 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU

8.1. THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE

8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu

8.1.2. Cập nhật dòng dữ liệu

8.1.3. Lệnh Merge

8.1.4. Xóa dòng dữ liệu

8.1.5. Lỗi ràng buộc dữ liệu

8.2. LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO DỊCH

8.3. BÀI TẬP

CHƯƠNG 9. SEQUENCE VÀ INDEX

9.1. SEQUENCE

9.1.1. Tạo Sequence

9.1.2. Thay đổi và huỷ sequence

9.2. INDEX

9.2.1. Tạo index

9.2.2. Sử dụng index

9.3. BÀI TẬP

CHƯƠNG 10. VIEWS

10.1. VIEWS

10.1.1. Tạo view

10.1.2. Xóa các view

10.2. BÀI TẬP

CHƯƠNG 11. QUYỀN VÀ BẢO MẬT

11.1. QUYỀN - PRIVILEGE

11.2. ROLE

11.3. SYNONYM

CHƯƠNG 12. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL

12.1. TỔNG QUAN VỀ PL/SQL

12.1.1. Cú pháp lệnh PL/SQL

12.1.2. Khối lệnh PL/SQL

12.2. LỆNH LẬP TRÌNH PL/SQL ĐƠN GIẢN

12.2.1. Lệnh IF

12.2.2. Lệnh lặp LOOP không định trước

12.2.3. Lệnh lặp LOOP có định trước

12.2.4. Lệnh lặp WHILE

12.2.5. Lệnh GOTO, nhảy vô điều kiện

12.3. GIỚI THIỆU CURSOR

12.4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU THÔNG DỤNG

12.4.1. Kiểu dữ liệu Table

12.4.2. Kiểu dữ liệu Record

12.4.3. Sao kiểu dữ liệu một dòng

12.4.4. Sao kiểu dữ liệu của một cột

12.4.5. Lệnh SELECT INTO

12.5. BÀI TẬP

CHƯƠNG 13. GIỚI THIỆU PROCEDURE BUILDER

13.1. CÁC THÀNH PHẦN TRONG PROCEDURE BUILDER

13.1.1. Object Navigator

13.1.2. Program Unit Editor

13.1.3. Store Program Unit Editor

13.1.4. Database Trigger Edditor

13.2. CÁC HÀM, THỦ TỤC

13.2.1. Tạo hàm, thủ tục trên Client

13.2.2. Tạo hàm, thủ tục trên Server

13.2.3. Dò lỗi đối với các hàm, thủ tục

CHƯƠNG 14. GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE

14.1. THỦ TỤC

14.1.1. Tạo thủ tục

14.1.2. Huỷ bỏ thủ tục

14.1.3. Các bước lưu giữ một thủ tục

14.2. HÀM

14.2.1. Tạo hàm

14.2.2. Thực hiện một hàm

14.2.3. Lợi ích của việc sử dụng hàm

14.2.4. Một số hạn chế khi sử dụng hàm trong câu lệnh SQL

14.2.5. Huỷ bỏ hàm

14.2.6. Hàm và thủ tục

14.3. PACKAGE

14.3.1. Cấu trúc của package

14.3.2. Tạo package

14.3.3. Huỷ package

14.3.4. Lợi ích của việc sử dụng package

14.3.5. Một số package chuẩn của Oracle

CHƯƠNG 15. DATABASE TRIGGER

15.1. TẠO TRIGGER

15.1.1. Phân loại trigger

15.1.2. Lệnh tạo trigger

15.1.3. Sử dụng Procedure builder để tạo trigger

15.2. QUẢN LÝ TRIGGER

15.2.1. Phân biệt database trigger

15.2.2. Thay đổi trạng thái của database trigger

15.2.3. Huỷ bỏ trigger

15.2.4. Lưu ý khi sử dụng trigger

PHỤ LỤC

A - TÀI LIỆU THAM KHẢO

B - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Download[sửa]