Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu
Bìa sách
Tên nguyên tác tên sách bằng tiếng nguyên tác
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả Bộ môn CSDL Trường CĐCN
Nhà xuất bản Bộ môn CSDL Trường CĐCN
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang số trang trong sách

Mục lục[sửa]

Chương 1 . .3

MÔ HÌNH QUAN HỆ 3

I NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ .3

II CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIEU.3

1 CSDL là gì? .4
2 Hệ quản trị CSDL .4
3 Người dùng (User).4
4 CSDLQH và Hệ tập tin theo lối cũ .5

III MÔ HÌNH QUAN HỆ .5

1 Mô hình quan hệ là gì ?.5
2 Các khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ .6
3 Các phép toán tập hợp 10
4 Các phép toán quan he11
5 Các tính chất của đại số quan hệ 12

IV MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP15

1 Giới thiệu mô hình thực thể kết hợp .15
2 Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang lược đồ CSDL.17

V BÀI TẬP .19

1 Phép toán tập hợp và phép toán quan he19
2 Mô hình thực thể kết hợp 20

Chương 2 . .22 NGON NGỮ TRUY VẤN SQL 22

I CÁCH TẠO QUAN HỆ BẰNG ACCESS 22

II CÂU LỆNH TRUY VẤN22

1 BIỂU THỨC (EXPRESSION) 22
2 CÂU LỆNH SQL25

III BÀI TẬP .28

Chương 3 . .32 RÀNG BUÔC TOÀN VẸN QUAN HE32

I RÀNG BUỘC TOÀN VẸN - CÁC YẾU TỐ CỦA RÀNG BUỘC TOÀN VẸN .32

1 Ràng Buộc Toàn Vẹn32
2 Các Yếu Tố Của Rang Buộc Toàn Vẹn .32

II PHÂN LOẠI RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 33

1 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 34
2 Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại: 34
3 Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị34
4 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 35
5 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ .35
6 Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp .35

III BÀI TẬP .35

Chương 4 . .37 PHỤ THUỘC HÀM .37

I KHÁI NIÊM PHỤ THUỘC HÀM 37

1 Định nghĩa phụ thuộc hàm 38
2 Phụ thuộc hàm hiển nhiên.38
3 Thuật toán Satifies 38
4 Các phụ thuộc hàm có thể có 39

II HỆ LUẬT DẪN ARMSTRONG .42

1 Phụ thuộc hàm được suy diễn logic từ F .42
2 Hệ luật dẫn Amstrong .43
3 Hệ luật dẫn Armstrong là đầy đủ 47

III THUẬT TOÁN TÌM F+ .48

1 Thuật toán cơ bản48
2 Thuật toán cải tiến 48

IV BÀI TẬP .49

Chương 5 . .50 PHỦ CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM .50

I ĐỊNH NGHĨA .50

II PHỦ TỐI THIỂU CỦA MỘT TẬP PHỤ THUỘC HÀM .50

1 Phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa .50
2 Tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính51
3 Tập phụ thuộc hàm không dư thừa51
4 Tập phụ thuộc hàm tối thiểu .51

III KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ .52

1 Định Nghĩa 52
2 Thuật toán tìm tất cả khóa 53

IV BÀI TẬP .55

Chương 6 . .57 CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIEU .57

I DẠNG CHUẨN CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ 57

1 Định nghĩa các dạng chuẩn .57

II PHÉP TÁCH KẾT NỐI BẢO TOÀN .62

1 Phép tách kết nối bảo toàn thông tin 62
2 Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm .67

III THIẾT KẾ CSDL BẰNG CÁCH PHÂN RÃ 70

1 Phân rã thành dạng chuẩn BC (hay chuẩn 3) bảo toàn thông tin 70
2 Phân rã thành dạng chuẩn 3 vừa bảo toàn thông tin vừa bảo toàn phụ thuộc hàm 76

IV BÀI TẬP

Download[sửa]