Giải phẫu và sinh lý học- Cơ sở điện- từ sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục đích của phần này là giới thiệu về giải phẫu và sinh lý học đối với các mô bị kích thích và cơ chế hiện tượng điện sinh học. Phần 2 bắt đầu với cấp độ tế bào cùng với những sự bàn luận về giải phẫu và sinh lý học của các tế bào cơ và tế bào thần kinh. Phần bàn luận về điện sinh học tế bào về cơ bản sẽ được trình bày trong chương này và sau đó vào phần 3. Chương này sẽ khai thác toàn bộ các phản ứng điện sinh học của màng tế bào dưới ngưỡng kích thích và phần 4 sẽ trình bày về cơ chế kích hoạt. Hiện tượng từ sinh học không được đề cập ngay trong phần này.

Tiếp theo sau đó sẽ tiếp tục trình bày về giải phẫu và sinh lý học của các mô có thể bị kích thích tại cấp độ bộ phân. Mục tiêu của chúng tôi nhằm cung cấp những vốn từ vựng cần thiết và cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguồn gốc của hiện tượng điện sinh học.


Về mục lục Giải phẫu và sinh lý học- Cơ sở điện- từ sinh học Tế bào thần kinh và tế bào cơ

Liên kết đến đây