Cơ sở điện sinh học/Mục lục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục lục[sửa]

1. Giải phẫu và sinh lý học- Cơ sở điện- từ sinh học

1.1. Tế bào thần kinh và tế bào cơ

1.2. Hiện tượng màng tế bào

1.3. Hoạt động tích cực của màng tế bào

1.4. Synapse, các tế bào thu nhận và não

1.5. Tim

2. Nguồn điện sinh học, bộ dẫn điện sinh học và các mô hình của nó

2.1. Nguồn khối và bộ dẫn khối

2.2. Mô hình trường nguồn

2.3. Mô hình lưỡng miền của bộ dẫn khối đa tế bào

2.4. Mô hình điện tử của nơ ron thần kinh

3 Các phương pháp lý thuyết trong từ sinh học

3.1. Phương pháp lý thuyết trong phân tích nguồn khối và bộ dẫn khối

3.2. Lý thuyết đo đạc từ sinh học

4 Đo đạc điện từ trường của điện thế hoạt động của mô thần kinh

4.1. Điện não đồ

4.1. Từ não đồ

5 Đo đạc điện từ trường của điện thế hoạt động của tim

5.1. Hệ thống điện tâm đồ 12 đạo trình

5.2. Hệ thống đạo trình điện tâm đồ vec tơ

5.3. Các hệ thống đạo trình khác

5.4. Hệ số méo trong điện tâm đồ

5.5. Cơ sở điện tâm đồ chẩn đoán

5.6. Từ tâm đồ

6 Các kích thích điện từ trường của mô thần kinh

6.1. Kích thích điện chức năng

6.2. Kích thích từ của mô thần kinh

7 Kích thích điện từ của tim

7.1. Tạo nhịp tim

7.2. Khử rung tim

8 Đo thông số điện của mô sinh học

8.1. Biến đổi trở kháng cơ thể

8.2. Cắt lớp trở kháng

8.3. Đáp ứng điện

9 Các hiện tượng từ sinh học khác

10 Các tín hiệu điện tạo ra trong mắt


Lời giới thiệu Mục lục Giải phẫu và sinh lý học- Cơ sở điện- từ sinh học

Liên kết đến đây