Hành Trang Khoa Học/Tài liệu tham khảo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sách in[sửa]

  • Scott Thorpe, "How to Think Like Einstein - Simple Way to Break the Rules and Discover Your Hidden Genius". Barn&Noble. 2002
  • Francis D. Reynolds, "Crackpot or Genius - A complet Guide to the Uncommon Art of Inventing". Barn&Noble 1993
  • Richard Platt, "Eureka! Great Inventions and How They Happened" Kingfisher Boston. 2003
  • Timothy Freke, "Zen Made Easy". Godsfield Press. 1999
  • "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh". Kinh điển phật giáo
  • "Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật". Kinh điển phật giáo.
  • Christopher Cooper, "Patently Absurd - The Most Ridiculous Devices Ever Invented. Barn&Noble 2004
  • Hồ sơ phát minh từ thư viện của HP
  • Vo, Nhan: Technical Publication, HP worldwide monthly journal (July 2004): Anti-theft Password System

Liên kết[sửa]

Trở về mục lục

Liên kết đến đây