Hóa học, Thi Học kỳ I, Chuyên Hóa Tổng hợp, 2005

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ĐỀ THI HỌC KỲ II
 Trường học  Khối Chuyên Đại học KHTN
 Lớp học  12
 Năm học  2004-2005
 Môn thi  Hóa học
 Thời gian  ? phút
 Thang điểm  10

Câu I:

Trong phòng thí nghiệm có 7 bình thủy tinh không màu bị mất nhãn, mỗi bình đựng một chất khí hoặc một chất lỏng sau đây: metan, etilen, benzen, khí cacbonic, khí sunfuro, rượu etylic, axit axetic. Chỉ được dung thêm nước, nước vôi trong, nước brôm, đã vôi; hãy cho biết phương pháp nhận ra từng chất. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).

Câu II:

Các hợp chất hữu cơ A,B,C,D (chứa các nguyên tố C, H, O), trong đó khối lượng mol của A bằng 180g. Cho A tác dụng với oxit kim loại R2O trong dung dịch NH3 tạo ra kim loại R. Cho A chuyển hóa theo sơ đồ:

A ----> B
B ----> C + B
C ----> D

Hãy chọn các chất thích hợp để viết các phương trình phản ứng.

Câu III:

Có một loại oleum X trong đó SO3 chiếm 71% theo khối lượng. Lấy a gam X hòa tan vào b gam dung dịch H2SO4 c% được dung dịch Y có nồng độ d%. Lập biểu thức tính d theo a, b, c.

Câu IV:

E là oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chẩt rắn còn lại trong ống sứ là y gam. Hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7x gam muối G. Gỉa thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Xác định công thức của E, G. Tính thể tích NO (đktc) theo x, y.

Câu V:

Cho hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cơ L, M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 4 fam NAOH tạo ra hỗn hợp 2 muối R1COONa, R2COONa và một rượu R’OH (trong đó R1, R2, R’ chỉ chứa cacbon, hyđro, R2 = R1 + R’). Tách lấy toàn bộ rượu rồi cho tác dụng hết với Na, thu được 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho 5,14 gam Z tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH thu được 4,42 gam muối; còn để đốt cháy hết 15,42 gam Z cần dùng 21,168 lít O2 (đktc) tạo được 11,34 gam H2O. Xác định công thức các chất L, M và % khối lượng của chúng trong hỗn hợp Z.

Câu VI:

Cho 2,8 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 2 anken có khối lượng mol hơn kém nhau 14 gam tác dụng với H2O, rồi tách lấy toàn bộ rượu tạo thành. Chia hỗn hợp rượu thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với Na tạo 420 ml H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,925 gam.

1) Tìm công thức của các anken và rượu.
2) Biết rằng 1 lít hỗn hợp anken ban đầu nặng gấp 18,2 lần 1 lít H2 đo ở cùng điều kiện, tính hiệu suất phản ứng hợp nước của mỗi anken.

Cho:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27
S = 32; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137