Hướng dẫn biên dịch kernel Linux

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hướng dẫn biên dịch kernel Linux
Bìa sách
Tên nguyên tác tên sách bằng tiếng nguyên tác
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả tên các tác giả
Nhà xuất bản VNOUG
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang số trang trong sách

Mục lục[sửa]

Tổng quan

1. Bắt đầu cài đặt

1.1. Booting from Disc
1.2. Using Other Removable Media
1.3. Booting from the Network using PXE

2. Các cách cài đặt khác

2.1. Installation from a Network Server
2.1.1. TCP/IP Configuration
2.1.2. Network Service Setup
2.2. Installation from a Hard Drive

3. Xác định vị trí của bạn

4. Nâng cấp hệ thống đang tồn tại

5. Các kiểu cài đặt

6. Phân hoạch đĩa

6.1. Choosing a Partitioning Method
6.1.1. Setting Up Partitions Automatically
6.1.2. Setting Up Partitions Manually
6.2. General Information on Partitions
6.2.1. Partition Types
6.2.2. Understanding LVM
6.3. Disk Druid

7. Tải khởi động

7.1. Keeping Your Existing Boot Loader Settings
7.2. Booting Additional Operating Systems
7.3. Setting a Boot Loader Password
7.4. Advanced Boot loader Options

8. Cấu hình mạng

9. Cấu hình bảo mật

10. Lựa chọn vùng, miền

11. Thiết lập Mật khẩu cho Root

12. Lựa chọn các gói tin

13. About to Install

14. Cài đặt các gói tin

15. Lần khởi động đầu tiên

16. Các bước tiếp theo (trong khi sử dụng)

Download[sửa]