Integrated environmental assessment and pollution prevention in Vietnam: the case of anthracite production

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đánh giá tổng hợp những tác động đến môi trường và phòng ô nhiễm trong khai thác sản xuất than đá ở Việt Nam
Integrated environmental assessment and pollution prevention in Vietnam: the case of anthracite production
 Tạp chí Journal of Cleaner Production 2007 tháng 12; 15 (18):1768-1777
 Tác giả   Loi Dinh Chinh, Shabbir H. Gheewala and Sébastien Bonnet
 Nơi thực hiện   The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut's University of Technology Thonburi, 126 Pracha-Uthit Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140, Thailand & Mine Environment Department, Institute of Mining Science and Technology, No. 3 Phan Dinh Giot Street, Hanoi, Vietnam
 Từ khóa   Anthracite production; Integrated environmental assessment; Life cycle analysis; Pollution prevention; Vietnam
  DOI   URL  [ PDF]

Abstract[sửa]

Using the concept of life cycle analysis, the whole life cycle of anthracite production in Vietnam was assessed and the environmental “hot-spots” were identified. These include (i) dust pollution at coal transfer points or piles in storage; (ii) noise pollution resulting from the usage of heavy equipment, and (iii) high volume of acid and turbid mine water discharged into the environment.

Pollution prevention and treatment options were identified and discussed in this study which consists of wet treatment of dust, planning, collection and treatment of mine water, planting of trees for dust and noise reduction as well as minimization of erosion. Some recommendations are made for pollution abatement from coal production and improvement of anthracite production in the region.

Tóm tắt[sửa]

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động đến môi trường của than đá, hoạt động khai thác sản xuất than đá (life cycle analysis) và xác định các "điểm nóng" về khai thác, sản xuất than tại Việt nam. Các nội dung được đánh giá bao gồm : (i) ô nhiễm bụi tại các điểm vận chuyển hay bảo quản; (ii) ô nhiễm tiếng ồn do sử dụng các trang thiết bị; (iii) lượng axit và nước từ khai thác mỏ thải vào môi trường.

Các biện pháp phòng và xử lý ô nhiễm được đưa ra bao gồm xử lý bụi bằng phương pháp làm ẩm, lập kế hoạch, thu và xử lý nước thải, trồng cây làm giảm bụi, giảm tiếng ồn và chống sói mòn đất. Một số đề xuất nhằm giảm ô nhiễm và cải thiện quy trình sản xuất than tại khu vực nghiên cứu. <veterinary>

Liên kết đến đây